logo L'angolo dell'ARTE Alfredo Ossino
Arte

POESIA IN DIALETTO SICILIANO di Alfredo Ossino


L'ETNA

L'omu è forti e intelligenti
'nta lu munnu è lu patruni
di conquistari nun avi 'chiù nenti
pirchì cumanna supra a tutti i gnuni.

Ha vinciutu l'animali chiù putenti
tagghiatu arvuri, spaccatu muntagni
allurdatu ciumi e siccatu turrenti
ha distrurutu u mari pi li so varagni.

Pi la verità, a natura si difenni
s'impegna sempri 'nta sta lotta
ma ora pari stanca e s'arrenni
e aspetta cueta l'ultima botta.

C'è però na muntagna, vicinu o mari
ca fa sentiri la so vuci putenti,
quannu si stanca di farisi maltrattari
e l'omu, si fa troppu insistenti.

Focu e fiammi jetta 'ncazzata
e a tutti fa trimari,
quannu a lava scinni in calata
l'omu scappa finu o mari.

Mali, però nun ni fa nenti,
mai usa tutta a so putenza,
duna sulu ammunimenti,
pi teniri l'omini a distanza.

Cu beni a voli nun s'arrassa
U sapi, ca dannu nun voli fari,
ma l'avidi scappunu di cussa
e pi un pocu a lassunu stari.

Passa u tempu, alleggiu alleggiu,
e l'omu, mancu a dilla,
si ripigghia di curaggiu
e ritorna subutu a 'ncuitalla.

A muntagna, ca cuscienza
di cu è u chiù forti,
alluntana sta prisenza,
ma senza fari morti.

Longa assai è sta verra
l'omu è forti e nun s'arrenni
avanza sempri 'nta la terra
a muntagna si difenni.

Prima o dopu ha finiri
cu si stanca nun si capisci,
sulu u Signuri po sapiri
cu pi prima s'addrummisci.